Som udgangspunkt må du ikke medbringe en hjælper eller hjælpemidler, fx ordbøger, til indfødsretsprøven af 2015.

Der vil dog kunne gives tilladelse til brug af hjælpemidler for så vidt muligt at ligestille personer med funktionsnedsættelse med andre prøvedeltagere. Dog må tilladelsen ikke forringe prøvens faglige niveau. Hvis du fx er døv, blind eller ordblind, og din funktionsnedsættelse gør det vanskeligt for dig at deltage i indfødsretsprøven af 2015 på almindelige vilkår, kan du derfor søge om dispensation.

Der kan fx gives tilladelse til særlige praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, tilstedeværelse af en hjælper og forlænget prøvetid.

Hvis du mener, du har behov for sådanne særlige hjælpemidler, kan du henvende dig til den prøveafholder, hvor du ønsker at aflægge prøven. Prøveafholderen vil derefter kunne vejlede dig om dispensationsmulighederne.

Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere ikke-åbenlyse funktionsnedsættelser med en udtalelse fra en læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, og udtalelsen må højst være 2 år gammel (regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen skal være prøveafholderen i hænde). Udtalelsen skal redegøre for dine vanskeligheder i forbindelse med aflæggelse af prøven.

Ansøgning om tilladelse til at bruge hjælpemidler mv. skal være prøveafholderen i hænde senest 4 uger før prøvens afholdelse.

 

Find dit nærmeste testcenter